Partners


Werkgroep Onderwijs & Arbeidsmarkt is een initiatief van de bedrijvenverenigingen VAB, VAO, A-west, De Hoef3.0 en meerdere onderwijsinstellingen, zoals PRO33, Hoornbeeck College, MBO Amersfoort, ROC Midden Nederland, ’t Atrium.

VAB - Vereniging Amersfoortse Bedrijven
VAB De Vereniging van Amersfoortse Bedrijven (VAB) is van oudsher de belangenbehartiger en vertegenwoordiger van het grotere Amersfoortse bedrijfsleven. De VAB spant zich in voor een sterke regio met uitstekende werklocaties, een optimale bereikbaarheid en een goed woon- en werkklimaat. Uitstekende onderwijsvoorzieningen en een betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

AWest - Bedrijvenvereniging Amersfoort West
A-West Bedrijvenvereniging Amersfoort West (A-West) vertegenwoordigt bedrijven op bedrijvenpark Isselt. Zij streeft naar een goede mix tussen winkels, bedrijven, horeca en kantoren, behartigt de gezamenlijke belangen en is spreekbuis naar het openbaar

VAO - Vereniging van Amersfoortse Ondernemers
VAO De Vereniging van Amersfoortse Ondernemers (VAO) is een netwerkorganisatie die kleine(re) ondernemingen verbindt, inspireert en activeert. Ondernemers uit verschillende disciplines kunnen hun ervaringen, inhoudelijke kennis en contacten delen. Gezelligheid en aandacht voor de ander spelen binnen de VAO een grote rol.

De Hoef 3.0
De Hoef 3.0 Bedrijvenvereniging De Hoef 3.0 vertegenwoordigt bedrijven en vastgoedeigenaren op bedrijvenpark De Hoef. De toevoeging ‘3.0’ verwijst naar de toekomstgerichte werkwijze waarbij de leden van de vereniging in een ‘open-source’ elkaar inspireren, uitdagen en De Hoef gezamenlijk ontwikkelen tot een aantrekkelijke werk- en leefomgeving.

Pro33 College
PRO33 College PRO33college is, sinds 18 augustus 2018, de nieuwe naam van Praktijkonderwijs Accent Amersfoort en het praktijkonderwijs van het Trivium College, gevestigd aan de Wiekslag in Amersfoort. PRO33college is een zogenoemde Samenwerkingsschool en heeft twee besturen. Onder deze vlag biedt de school een breder onderwijsaanbod en voert zij een stevige, toekomstbestendige organisatie. Zo ontstaan nog meer kansen om aan de persoonlijke leerbehoeftes van leerlingen tegemoet te komen.

Hoornbeeck College
Hoornbeeck College Het Hoornbeeck College voor middelbaar beroepsonderwijs bereidt studenten voor op een plaats in de samenleving, om daar hun gaven en talenten in te zetten. De school gaat uit van de Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag in Amersfoort die als grondslag heeft Gods Woord en de drie Formulieren van Enigheid. Het onderwijs is dan ook bedoeld voor jonge mensen die met hun ouders of verzorgers bewust kiezen voor reformatorisch onderwijs.

MBO Amersfoort
MBO Amersfoort Met praktijkgerichte beroepsopleidingen biedt MBO Amersfoort haar studenten een opstap naar een volwaardige rol in de maatschappij als vakman, werknemer en verantwoordelijke, zelfbewuste burger. De school hanteert als uitgangspunt ‘lerend werken en werkend leren’. Naast een breed aanbod aan opleidingen beschikt MBO Amersfoort over een aantal onderwijsbedrijven, waar studenten de kunnen leren en werken in de praktijk.

ROC Midden Nederland
ROC Midden Nederland ROC Midden Nederland biedt middelbaar beroepsonderwijs (mbo), voortgezet algemeen volwassenonderwijs (vavo), bedrijfsopleidingen en participatieonderwijs in de provincie Utrecht. De school richt zich op het kwalificeren van mensen voor werk, maatschappelijke participatie, burgerschap en vakbekwaamheid. Met haar onderwijs biedt zij perspectief op persoonlijke ontplooiing en verdere studie. ROC Midden Nederland werkt samen met gemeenten, werkgevers, (koepel)organisaties, onderwijs- en maatschappelijke instanties met het oog op de (toekomstige) beroepspraktijk.

't Atrium
‘t Atrium ‘t Atrium is een openbare scholengemeenschap voor vwo, havo, mavo. De school wil een gedegen vooropleiding bieden voor het middelbaar en hoger beroepsonderwijs of het wetenschappelijke onderwijs. Door sportklassen, tweetalig onderwijs, internationalisering, en de diversiteit van activiteiten biedt ‘t Atrium ambitieuze en sportieve leerlingen extra mogelijkheden.

Gemeente Amersfoort
Gemeente Amersfoort, Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt Met het Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt stimuleert de gemeente Amersfoort dat onderwijs en werkgevers zich meer in elkaar verdiepen en zo de aansluiting van onderwijs naar werk verbeteren. Dit voorjaar konden projecten hiervoor subsidie aanvragen. De subsidieaanvraag van de Werkgroep Onderwijs & Arbeidsmarkt werd, opnieuw, gehonoreerd. .

Hogeschool Utrecht Hogeschool Utrecht is een plek waar studenten, docenten en professionals elke dag samen bouwen aan de toekomst. Met hoogwaardig onderwijs en onderzoek werkt de HU aan professionalisering en innovatie van de beroepspraktijk. Zo’n 35.000 studenten volgen onze opleidingen en werken samen in challenge based onderwijs. In De Nieuwe Poort 21 te Amersfoort studeren circa 2.500 HBO studenten. De HU is in Amersfoort met tweejarige en vierjarige opleidingen actief in zorg en onderwijs, pedagogiek en vaktherapie, ondernemerschap en retail, business management en facility management, eventmanagement, software development en logistiek management. De komende jaren gaat de HU nog flink groeien in Amersfoort.